ЗАКОНИ

» УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ(СЛ.Г РС 98/2006)

» (НОВИ) ЗАКОН-О ОСНОВНОМАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА(СЛ.Г РС 72/2009,52/2011,55/2013)

» (НОВИ) ЗАКОН-О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ(СЛ.Г РС 55/2013)

» Закон о основама система образовања и васпитања(СЛ.Г РС 72/2009)