• Школски
 • ПРАВИЛНИЦИ

  » Правилник о струцном усавршавању (СЛ.Г РС 72/09,52/11 и 55/13)

  » Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању-Јул 2013 (СЛ.Г РС 72/09,52/11 и 55/13)

  » Правилник о сталном стручном усавршавању(СЛ.Г РС 13/2012)

  » (НОВИ) Правилник о стандардима квалитета рада установе(СЛ.Г РС 7/2011 и 68/2012.)

  » Правилник о оцењивању ученика 2011.година(СЛ.Г РС 74/2011)

  » Правилник о стандардима квалитета рада установе(СЛ.Г РС 7/2011)

  » Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику(СЛ.Г РС 63/2010)

  » Правилник протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање(СЛ.Г РС 30/2010)

  » Правилник о општим стандардима постигнућа...(СЛ.Г РС 5/2010)

  » Правилник о дозволи за рад наставника,васпитача и стручних сарадника(СЛ.Г РС 22/2005 и 51/2008)